ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นำโดย นายประดิษฐ์ พอใจ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 ราย/ครูอาสามัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่สูง(ครูศศช.) จำนวน 9 ราย รวมถึงลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) จำนวน 1 ราย/ครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 2 ราย/เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ จำนวน 1 รายและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย โดยมีนายรัฐวัฒ นุธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และนางสาวสายใจ สุขประสาร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ รูปแบบการประเมินมีทั้งรูปแบบเอกสารและผ่านสื่อมัลติมีเดีย ผ่าน VDO CONFERENCE (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) Applications ที่ชื่อว่า HANGOUTS MEET เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสังกัดได้ฝึกใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage