ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการค่ายทักษะวิชาการ

วันที่ 6 - 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอปง ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage